GAMAK dwigatel 0,55 kw, 1500 rpm 220 v

Item 1 of 1
Item 1 of 1
GAMAK dwigatel 0,55 kw, 1500 rpm 220 v

4,180 man


  • Kategoriyasy Santehnika we suw üpjün etme
  • Beýany

    GAMAK dwigatel 0,75 kw, 1500 rpm 220 v GAMAK dwigatel 0,75 kw, 1500 rpm 220 v GAMAK dwigatel 1,5 kw, 1500 rpm 220 v GAMAK dwigatel 2,2 kw, 3000 rpm 220 v

  • Reňki: dürli reňkli
  • Halanan sany 0
  • Seredilen sany 460

Meňzeş harytlar