Biz barada

BIZIŇ MAKSADYMYZ

"Nesip etsin" söwda platformasynyň iki esasy maksady bar:

  1. Türkmenistandan alyjylara giň möçberde haryt görnüşlerini we ýokary hilli hyzmat bermek;
  2. Orta we kiçi söwda kompaniýalaryny tutuş ýurt boýunça potensial müşderileriň köpüsine we çalt başlamak we onlaýn söwda üçin amatly gurallar bilen üpjün etmek."Satyjy bolmak"

Müşderilerimiziň isleglerinden bir ädim öňde durmak üçin tehnologiýa, logistika we täzelikleri ulanmaga çalyşýarys. Sarp edijileri üpjün edijilerimiziň önümleri bilen baglanyşdyrmak bilen, durmuşy gowulaşdyrmak we Türkmenistanyň ähli ýaşaýjylary, ýerleşýän ýerine garamazdan paýtagtdan iň uzakdaky ilatly nokatlara çenli mümkinçilikler döretmek üçin işleýäris.

GYMMATLYKLARYMYZ

Mümkinçilikleri güýçlendirmek

Ösüş we özgeriş üçin onlaýn platforma hödürläp, kiçi we orta kompaniýalara kömek edýäris. Müşderilerimize ýeke-täk bazarda dürli satyjylardan özboluşly önüm tekliplerini tapmaga kömek edýäris. Müşderiler bilen ýerli kompaniýalaryň arasyndaky gatnaşyklary berkitýäris, bu Türkmenistanyň ykdysadyýetini höweslendirýär we telekeçilerimiz üçin elektron söwda üçin gapy açýar.

Innowasiýa

Müşderilerimiziň isleglerine we garaşýan zatlaryna aýratyn çemeleşýäris we gowy netije gazanmak üçin ýadawsyz işleýäris. Biz ugrumyzy geljege gönükdirip, heniz ady belli bolmanka hyzmatlarymyzy ençeme synaglardan geçirýäris. Bu, birinji derejeli zehinler toparymyz we innowasiýany iň netijeli durmuşa geçirmäge mümkinçilik berýän iň täze tehnologiýalary ulanmak arkaly mümkin boldy.

Jemgyýet

Türkmenistanyň ähli künjeklerine onlaýn bölek satuwy kesgitleýän amatlylygy we saýlamany getirmäge çalyşýarys, hatda ýurduň iň uzak ýerlerinde-de ähli adamlar gündelik durmuşyny gowulaşdyryp, häzirki zaman amatlyklaryna eýe bolup bilerler.

Näme üçin biz ?! 

  • Çalt eltip bermek
  • Ýokary hilli harytlar
  • Harytlaryň kepilligi
  • Ýurdyň islendik ýerinde eltip bermek
  • Assortimentiň dürlüligi we teklipleriň täzelenmegi
  • Her bir müşderä aýratyn çemeleşmek