Harydy yzyna tabşyrmagyň düzgünleri

Hili gowy gelen harydy yzyna gaýtarmak.

Harytlary yzyna gaýtarmagyň möhleti, haryt satylanda başgaça ylalaşylmadyk bolsa, haryt alnan gününden 5 gün.

Satyn alyjy tarapyndan harytlaryň yzyna gaýtarylmagynyň sebäpleri aşakdakylar bolup biler:

  1. Nädogry ululygy, stili, reňki
  2. Alnan harydyň reňki, sahypadaky modeliň reňkinden tapawutlanýan bolsa.

Müşderiniň harydy yzyna gaýtarmagy ýa-da başga haryt bilen çalyşmak islegi, eger haryt ulanylmadyk bolsa,hem-de satyjyda ýa-da müşderide bu harydyň satyn alnandygy hakynda subutnamalar bar bolan ýagdaýynda amal aşyrylyp biliner. Harydy yzyna tabşyrmak iki ýol boýunça amala aşyrylyp biliner.

  1. Nesip etsiniň kurýerini çagyrmak. Kurýer hyzmaty müşderi tarapyndan tölenýär we bellenen nyrhnama boýunça amala aşyrylýar.
  2. Harydy müşderi tarapyndan ofise getirilmegi. Şeýle-de müşderi harydy Nesip etsiniň ofisine gelip yzyna tabşyryp biler.
Hili pes gelen harydy yzyna gaýtarmak.

Müşderi tarapyndan harydy yzyna tabşyrmagyň sebäbi kemçilikli(brak, defekt) gelen haryt bolup biler. Müşderi kemçilikli harydy 5 günüň dowamynda yzyna tabşyryp biler.

Kemçilikli gelen harydy yzyna tabşyrmagyň düzgünleri aşakdakylardan ybarat:

  1. Harytlary yzyna gaýtarmak Şahsy hasabyndaky anketany doldurmak arkaly amala aşyrylýar.
  2. Arza garamagyň möhleti 7 (ýedi) iş gününden geçmeli däldir.
  3. Satyjynyň arzasyna garamak netijesinde oňyn karar kabul edilse, alyjy harytlary kurýerine gaýtarmak üçin geçirip biler.
  4. Arza ret edilen halatynda alyjynyň tazeden ýüz tutmaga hukugy bar.

Bu düzgünler maslahat beriji bolup, alyjynyň degişli kanunlarda göz öňünde tutulan talaplary Satyja hödürlemek bilen baglanyşykly hukuklaryny çäklendirmeýär.