Item 1 of 4
Item 1 of 4
Колонка 2E PARTY BOOM 200

3,296 man

 • Kategoriyasy Akylly kolonkalar
 • Beýany

  Islendik görnüşdäki oturylyşy tutaşdyrmaga ukyply göçme gürleýiş ulgamy: uly göwrümli açyk dabaralar, täsirli karaoke ýygnanyşyklary, öz DJ sazlaryňyza ritmiki tanslar we ş.m. Üç gatygepleýji, ýokary güýç, ýokary kuwwatly batareýa, giň mümkinçilikler we her jikme-jiklikde hil. Bu gürleýiş ulgamynyň iň ýokary güýji 200 watt. Diýmek, açyk meýdançalarda-da partiýa gatnaşyjylaryň hemmesi ses kompozisiýalarynyň her belligini ýokary hilli diňlärler. Bass-y ýokarlandyrmak funksiýasynyň kömegi bilen, disk köpelýär. Güýçli gurlan 12,000 mAh batareýa, oturylyşyk myhmanlarynyň akustikadan öň ýadamagyny üpjün edýär. 2E PARTY BOOM 200 birbada iki mikrofon girişi bilen enjamlaşdyrylandyr. Smartfonyňyzy ýa-da planşetiňizi ýörite stendde goýuň we üýtgeşik karaoke üçin hemme zat taýyn. Oturylyşyklaryňyzy, wakalaryňyzy we köpçülikleýin çäreleri has köp dürli ediň. Ajaýyp ses güýji, bu ses çykaryjylary umumy ses güýjüni ýokarlandyrmak we stereo effekti döretmek üçin TWS stereo jübütlerine birleşdirmek ukyby bilen üpjün edilýär. Ulgamy ses çeşmesine birikdirmegiň ähli mümkinçiliklerinden peýdalanyň: simsiz Bluetooth ýa-da AUX (3.5 jak). Şol wariantlaryň ikisi-de işlemeýän bolsa, içindäki MP3 pleýer bilen gönüden-göni USB taýagyňyzdan halaýan sazlaryňyzy diňläň. 2E PARTY BOOM 200-de 16 düwme konsolynyň üsti bilen islendik tertipde dolandyryp boljak 64 deslapky DJ effekti bar. Şol bir wagtyň özünde, gapdaldaky reňkli yşyk-diodly çyranyň kömegi bilen töweregiň hemme zady sazyň ritminde şöhle saçar.

 • Öndüriji ýurdy:
  Hytaý
 • Razmer:
  dürli reňkli
 • Halanan sany
  2
 • Seredilen sany
  341

Meňzeş harytlar