Oswejitel bambuk "Loreva" Limon 55 ml

Item 1 of 1
Item 1 of 1
Oswejitel bambuk "Loreva" Limon 55 ml

26 man


  • Kategoriyasy Howany tämizleýji
  • Beýany

    LOREVA markasy bilen daş-töweregiňizde peýda bolýan ýakymly ysly we ýakymly ysly "Limon tagamy" bilen gurşalan limonyň güýçlendiriji öwüşgini. Duýýan pursatyňyzdan şadyýanlyk duýgusyny berýär. Ortaýer deňziniň kenar ýakasyndan ylham alyp, energiýaňyzy täzelemek üçin limon, nan we ewkalipt bilen jübütleşýär. Aroma diffuzorlary öýüňizi ýa-da ofisiňizi köptaraply atyr kompozisiýalary bilen doldurar we daş-töwerekdäki atmosferany janlandyrar. Hoşboý yslar parfýumeriýanyň nusgawy düzgünlerine laýyklykda döredilýär. Topokarky bellikleri eşidersiňiz, yzyndan ýürek bellikleri bolar we ahyrynda esasy bellikler ýumşak otly ýaly bolar. Premium, baýlaşdyrylan we tebigy ýaglar bilen düzülen efir ýaglarynyň garyndysy, öýüňize, ofisiňize, awtoulagyňyza we başga-da ýakymly we täze ys berýär. Şahsyýetiňize ýa-da keýpiňize laýyk yslary saýlaň.

  • Brend: LOREVA
  • Halanan sany 0
  • Seredilen sany 121

Meňzeş harytlar