Redmi Buds 3 Lite

( 0.00 )
0 bahalandyrma
Item 1 of 3
Item 1 of 3
Redmi Buds 3 Lite

319.2 man

  • Kategoriyasy Nauşniklar
  • Beýany

    Günüň dowamynda hereket ediň we lezzet alyň! Gulp-ýeňil: Redmi Buds 3 Lite agramy 36 gramdan az we gulaklaryňyza has laýyk bolmagy üçin gulak gulaklaryny iki gatly silikon zolak bilen örtýän täze “Lock-In” dizaýny bar. Beat has kyn düşýär! Bass ýaňy gowulaşdy: 6 mm dinamiki sürüjini yzygiderli ses hilini üpjün edýän we her belligi janlandyrýan Xiaomi Sound Lab tarapyndan ussatlyk bilen düzüldi. Ergonomiki dizaýn ýeňil rahatlygy üpjün edýär we Redmi Buds 3 Lite maşk wagtynda hem gulagyňyzda ygtybarly saklaýar. Indi jaň ýok! Bluetooth 5.2: Redmi Buds 3 Lite kemsiz jaň sesi üçin durnukly ses geçirişini we Bluetooth 5.2 birikmesini üpjün edýär. Youanyňyzda galan budlar! 18 sagat aýdym aýtmak: nauşnikde 5 sagat zarýad bermek | 10 minutda 100 minut aýdym aýtmak Indi nauşniklere has uzak duruň! Iň oňat wilka we zarýad aýratynlygy Type-C gabat gelýär: Redmi Buds 3 Lite has çalt zarýad bermek üçin Type-C uniwersal güýçlendiriji bilen gelýär. Arkaýyn boluň, size bereris! IP54 * Toz we çişirme subutnamasy: IP54 * tozana we suwa çydamly hünär dizaýny. Gündelik gatnawyňyzdan sport zalyna çenli dürli gurşawda deňsiz-taýsyz çykyşlardan lezzet alyň. Has gowy diňläň, has gowy hereket ediň!

  • Halanan sany
    3
  • Seredilen sany
    284

Meňzeş harytlarBirlikde satyn alynanlar